नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य

Wednesday, May 8, 2024

कक्षा ११ को सुनाइ सामग्री (नेपाली)


 कक्षा ११ सुनाइ पाठ १

 कक्षा ११ सुनाइ पाठ २

 कक्षा ११ सुनाइ पाठ ३

 कक्षा ११ सुनाइ पाठ ४

 कक्षा ११ सुनाइ पाठ ५

 कक्षा ११ सुनाइ पाठ ६

 कक्षा ११ सुनाइ पाठ ७

 कक्षा ११ सुनाइ पाठ ८

 कक्षा ११ सुनाइ पाठ ९

 कक्षा ११ सुनाइ पाठ १०

 कक्षा ११ सुनाइ पाठ ११

 कक्षा ११ सुनाइ पाठ १२


स्रोतः पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

No comments:

Post a Comment

shivalayaschool2017@gmail.com