नयाँ


गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य

Showing posts with label शिक्षक निर्देशिका. Show all posts
Showing posts with label शिक्षक निर्देशिका. Show all posts

Monday, September 14, 2020

Saturday, April 11, 2020

कक्षा १० का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:49:00 AM 0
शिक्षक निर्देशिका कक्षा १० गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा १० नेपाली शिक्षक निर्देशिका कक्षा १० सामाजिक अध्ययन शिक्षक निर्देशिका कक्षा १० ...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ९ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:44:00 AM 0
शिक्षक निर्देशिका कक्षा ९ गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा ९ नेपाली शिक्षक निर्देशिका कक्षा ९ विज्ञान शिक्षक निर्देशिका कक्षा ९ सामाजिक अध्ययन
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ८ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:41:00 AM 0
शिक्षक निर्देशिका कक्षा ८ नैतिक शिक्षक निर्देशिका कक्षा ८ कम्प्युटर शिक्षा शिक्षक निर्देशिका कक्षा ८ गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा ८ नेप...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ७ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:36:00 AM 0
शिक्षक निर्देशिका कक्षा ७ गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा ७ नैतिक शिक्षक निर्देशिका कक्षा ७ नेपाली शिक्षक निर्देशिका कक्षा ७ सामाजिक शिक...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ६ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:32:00 AM 0
TG--English--6 शिक्षक निर्देशिका कक्षा ६ स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षक निर्देशिका कक्षा ६ गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा ६ नैतिक शिक्षा ...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ५ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:27:00 AM 0
TG--MY ENGLISH--CLASS 5 शिक्षक निर्देशिका कक्षा ५ मेराे गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा ५ मेराे नेपाली शिक्षक निर्देशिका कक्षा ५ मेराे विज...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ४ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:23:00 AM 0
शिक्षक निर्देशिका कक्षा ४ मेराे गणित शिक्षक निर्देशिा कक्षा ४ मेराे नेपाली शिक्षक निर्देशिका कक्षा ४ मेराे विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ३ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:19:00 AM 0
TG--MY ENGLISH-- CLASS 3 शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ मेराे गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ मेराे नेपाली शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ मेराे वि...
पूरा पढ्नुहोस् »