नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य
Showing posts with label शिक्षक निर्देशिका. Show all posts
Showing posts with label शिक्षक निर्देशिका. Show all posts

Tuesday, September 5, 2023

कक्षा ४ का शिक्षक निर्देशिकाहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित)

9/05/2023 09:39:00 AM 0
Class 4 English Teacher Guid       कक्षा ४ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको शिक्षक निर्देशिकाः कक्षा ४ को नेपाली विषयको शिक्षक निर्देशिका
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ७ का शिक्षक निर्देशिकाहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित)

9/05/2023 09:32:00 AM 0
Class 7 English Teachers Guide       कक्षा ७ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको शिक्षक निर्देशिकाः कक्षा ७ को नेपाली विषयको शिक्षक निर्देशिका
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ९ का शिक्षक निर्देशिकाहरू (नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित)

9/05/2023 09:22:00 AM 0
कक्षा ९ को गणित विषयको शिक्षक निर्देशिकाः       कक्षा ९ को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको शिक्षक निर्देशिकाः कक्षा ९ को नेपाली विषयको शिक्षक ...
पूरा पढ्नुहोस् »

Friday, January 28, 2022

कक्षा ३ का शिक्षक निर्देशिकाहरू (नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार)

1/28/2022 04:39:00 AM 0
कक्षा ३ को नेपाली विषयको शिक्षक निर्देशिका  कक्षा ३ को अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक निर्देशिका    कक्षा ३ को हाम्रो सेरोफेरोको शिक्षक निर्देशिका...
पूरा पढ्नुहोस् »

Monday, September 14, 2020

Saturday, April 11, 2020

कक्षा १० का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:49:00 AM 0
शिक्षक निर्देशिका कक्षा १० गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा १० नेपाली शिक्षक निर्देशिका कक्षा १० सामाजिक अध्ययन शिक्षक निर्देशिका कक्षा १० ...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ९ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:44:00 AM 0
शिक्षक निर्देशिका कक्षा ९ गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा ९ नेपाली शिक्षक निर्देशिका कक्षा ९ विज्ञान शिक्षक निर्देशिका कक्षा ९ सामाजिक अध्ययन
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ८ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:41:00 AM 0
शिक्षक निर्देशिका कक्षा ८ नैतिक शिक्षक निर्देशिका कक्षा ८ कम्प्युटर शिक्षा शिक्षक निर्देशिका कक्षा ८ गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा ८ नेप...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ७ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:36:00 AM 0
शिक्षक निर्देशिका कक्षा ७ गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा ७ नैतिक शिक्षक निर्देशिका कक्षा ७ नेपाली शिक्षक निर्देशिका कक्षा ७ सामाजिक शिक...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ६ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:32:00 AM 0
TG--English--6 शिक्षक निर्देशिका कक्षा ६ स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षक निर्देशिका कक्षा ६ गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा ६ नैतिक शिक्षा ...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ५ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:27:00 AM 0
TG--MY ENGLISH--CLASS 5 शिक्षक निर्देशिका कक्षा ५ मेराे गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा ५ मेराे नेपाली शिक्षक निर्देशिका कक्षा ५ मेराे विज...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ४ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:23:00 AM 0
शिक्षक निर्देशिका कक्षा ४ मेराे गणित शिक्षक निर्देशिा कक्षा ४ मेराे नेपाली शिक्षक निर्देशिका कक्षा ४ मेराे विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ३ का शिक्षक निर्देशिकाहरु

4/11/2020 06:19:00 AM 0
TG--MY ENGLISH-- CLASS 3 शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ मेराे गणित शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ मेराे नेपाली शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ मेराे वि...
पूरा पढ्नुहोस् »