नयाँ

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्यः शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य
Showing posts with label अडियो. Show all posts
Showing posts with label अडियो. Show all posts

Wednesday, May 8, 2024

कक्षा ११ को सुनाइ सामग्री (नेपाली)

5/08/2024 01:11:00 AM 0
 कक्षा ११ सुनाइ पाठ १  कक्षा ११ सुनाइ पाठ २  कक्षा ११ सुनाइ पाठ ३  कक्षा ११ सुनाइ पाठ ४  कक्षा ११ सुनाइ पाठ ५  कक्षा ११ सुनाइ पाठ ६  कक्षा १...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ९ को सुनाइ पाठ (नेपाली)

5/08/2024 01:04:00 AM 0
कक्षा ९ सुनाइ पाठ १  कक्षा ९ सुनाइ पाठ २  कक्षा ९ सुनाइ पाठ ३  कक्षा ९ सुनाइ पाठ ४  कक्षा ९ सुनाइ पाठ ५  कक्षा ९ सुनाइ पाठ ६  कक्षा ९ सुनाइ ...
पूरा पढ्नुहोस् »

Tuesday, May 7, 2024

कक्षा ४ को सुनाइ पाठ (नेपाली)

5/07/2024 10:14:00 PM 0
  कक्षा ४ सुनाइ पाठ १ कक्षा ४ सुनाइ पाठ २ कक्षा ४ सुनाइ पाठ ३ कक्षा ४ सुनाइ पाठ ४ कक्षा ४ सुनाइ पाठ ५ कक्षा ४ सुनाइ पाठ ६ कक्षा ४ सुनाइ पाठ ...
पूरा पढ्नुहोस् »

Saturday, May 4, 2024

कक्षा १२ सुनाइ पाठ (नेपाली)

5/04/2024 09:30:00 AM 0
  कक्षा १२ सुनाइ पाठ १ कक्षा १२ सुनाइ पाठ २ कक्षा १२ सुनाइ पाठ ३ कक्षा १२ सुनाइ पाठ ४ कक्षा १२ सुनाइ पाठ ५ कक्षा १२ सुनाइ पाठ ६ कक्षा १२ सुन...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ७ को सुनाइ पाठ (नेपाली)

5/04/2024 08:47:00 AM 0
  कक्षा ७ सुनाइ पाठ १ कक्षा ७ सुनाइ पाठ २ कक्षा ७ सुनाइ पाठ ३ कक्षा ७ सुनाइ पाठ ४ कक्षा ७ सुनाइ पाठ ५ कक्षा ७ सुनाइ पाठ ६ कक्षा ७ सुनाइ पाठ ...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ६ को सुनाइ पाठ

5/04/2024 08:24:00 AM 0
  कक्षा ६ सुनाइ पाठ १ कक्षा ६ सुनाइ पाठ २ कक्षा ६ सुनाइ पाठ ३ कक्षा ६ सुनाइ पाठ ४ कक्षा ६ सुनाइ पाठ ५ कक्षा ६ सुनाइ पाठ ६ कक्षा ६ सुनाइ पाठ ...
पूरा पढ्नुहोस् »

कक्षा ५ सुनाइ पाठ

5/04/2024 07:58:00 AM 0
  कक्षा ५ सुनाइ पाठ १ कक्षा ५ सुनाइ पाठ २ कक्षा ५ सुनाइ पाठ ३ कक्षा ५ सुनाइ पाठ ४ कक्षा ५ सुनाइ पाठ ५ कक्षा ५ सुनाइ पाठ ६ कक्षा ५ सुनाइ पाठ ...
पूरा पढ्नुहोस् »

Friday, April 26, 2024

कक्षा १० सुनाइ सामग्री (नेपाली)

4/26/2024 09:19:00 AM 0
  कक्षा १० सुनाइ सामग्री १ (नेपाली) कक्षा १० सुनाइ सामग्री २ (नेपाली) कक्षा १० सुनाइ सामग्री ३ (नेपाली) कक्षा १० सुनाइ सामग्री ४ (नेपाली) कक...
पूरा पढ्नुहोस् »

सुनाइ सामग्री कक्षा ८ (नेपाली)

4/26/2024 08:17:00 AM 0
  कक्षा ८ सुनाइ सामग्री १ (नेपाली) कक्षा ८ सुनाइ सामग्री २ (नेपाली) कक्षा ८ सुनाइ सामग्री ३ (नेपाली) कक्षा ८ सुनाइ सामग्री ४ (नेपाली) कक्षा ...
पूरा पढ्नुहोस् »